Bakgrund

Psykologer för hållbar utveckling (PHU) är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen har som övergripande målsättning att verka för utformning och utveckling av psykologens roll i arbetet med en hållbar utveckling

Med hållbar utveckling avses den definition som Brundtlandrapporten formulerade 1987: “Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.
Två grundläggande begrepp är viktiga för hållbar utveckling. Det ena rör en förståelse för grundläggande mänskliga behov hos världens fattiga och den begränsning som finns av ekosystemets möjligheter att tillgodose framtida mänskliga behov.


Föreningens arbete med hållbar utveckling baseras på en förståelse för planetens odelbara och komplexa helhet, och låter sig inspireras av de globala målens ambition att förbättra sociala, ekonomiska och miljömässiga behov för alla människor. Det andra handlar om att integrera social och psykologisk trygghet för att skapa välmående, hållbara och robusta organisationer och samhällen. Föreningens arbete sker på vetenskaplig grund och baseras på forskning såsom den presenteras av bl.a. hos andra psykologorganisationer i världen. Se t.ex. APA:s Task Force on the Interface Between Psychology and Global Climate Change och APS (australiensiska psykologförbundet) arbete om klimatpsykologi.

Föreningen har sin förankring i demokratiska värderingar och är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens stadgar och verksamhet regleras i tillämpliga delar i de bestämmelser som gäller inom förbundet och för dess föreningar.

Vill du engagerad dig? Bli medlem via denna länk: